Pictogram nieuwsberichten
Pictogram huisartsen
Pictogram e-Health
Pictogram wachtdokter
Pictogram Links
Pictogram preventie
Pictogram praktische info
Pictogram bibliotheek

Praktische info

Elektronisch Medisch Dossier (EMD)

Het Elektronisch Medisch Dossier is ongeveer hetzelfde als datgene wat uw huisarts vroeger tijdens de raadpleging op papier zette maar dat nu in een erkend elektronisch programma wordt ingevoerd. Het is dus de verzameling van al uw medische gegevens op de computer van uw huisarts. Deze digitalisering van uw medisch dossier biedt veel meer mogelijkheden dan een papieren dossier. Zo zal de computer de arts eraan herinneren wanneer u bv. uw tetanusvaccin moet herhalen, kunnen gegevens uit uw medische dossier gemakkelijk worden toegevoegd aan een verwijsbrief en bestaat ook de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met andere artsen, ziekenfondsen, paramedici, enz. Voor deze gegevensuitwisseling bestaan wel een aantal voorwaarden en beveiligingsprotocollen. Meer info vindt u op de e-Health-pagina.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het Globaal Medisch Dossier is een samenwerkingsverband tussen u en uw huisarts. Als u een GMD afsluit, dan geeft u uw huisarts de opdracht uw geneeskundig dossier zorgvuldig te beheren. Van uw kant probeert u zo veel mogelijk dezelfde arts te raadplegen zodat uw gegevens gecentraliseerd blijven. Dit biedt u tal van voordelen:

Praktisch dient u enkel een GMD aan te vragen bij uw huisarts. Hij of zij zal dan het nodige doen en u de nodige informatie verstrekken. Wat u verder nog moet weten:

Nuchtere bloedname

Voor het bepalen van de nuchtere suikerwaarden in uw bloed, mag u minimaal 8 uur voorafgaand aan de bloedname niet eten of drinken. Alleen een beetje water is toegestaan ( max 2 glazen ). Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze innemen met een slokje water.
Voor het bepalen van de cholesterolwaarden mag u minimaal 12u voorafgaand aan de bloedname niet eten of drinken. Voor een algemene check-up kan u dus best ineens 12 uur nuchter blijven. Voor alle andere analyses hoeft u niet nuchter te zijn.
Sommige labo-onderzoeken vereisen speciale procedures. Uw arts zal zo nodig de juiste informatie meegeven.

OMNIO-Statuut

Het ziekenfonds kan aan patiënten met een laag inkomen en hun gezin een OMNIO-statuut toekennen. Hiervoor dient u een aanvraag te doen bij het ziekenfonds. Indien u voldoet aan de financiële voorwaarden die berekend worden o.b.v. het bruto belastbaar gezinsinkomen, dan kan u genieten van de voordelen van zo'n OMNIO-statuut. Concreet houdt dit in dat u minder remgeld betaalt voor geneesmiddelen bij de apotheker en voor raadplegingen en huisbezoeken bij de dokter. Daarnaast bent u beter beschermt tegen ziekenhuissupplementen en zijn artsen ook verplicht de Regeling Derdebetaler toe te passen.

Regeling Derdebetaler (RDB)

In sommige gevallen mag een huisarts de regeling derdebetaler toepassen om zijn honorarium te ontvangen. Concreet wil dit zeggen dat u enkel het remgeld (= geld dat u niet terugkrijgt van het ziekenfonds) aan de huisarts betaalt. De rest van het honorarium van de raadpleging of het huisbezoek wordt rechtstreeks tussen de huisarts en het ziekenfonds geregeld. Ofwel stuurt de huisarts zelf het prestatie-attest per post naar het ziekenfonds (hiervoor heeft hij of zij wel een recent kleefbriefje van uw ziekenfonds nodig), ofwel wordt dit digitaal geregeld via het elektronisch medisch dossier.
Financieel maakt deze regeling voor u geen verschil. Het remgeld dat u betaalt blijft immers steeds hetzelfde.

Spoedarts in het ziekenhuis of huisarts van wacht

In het weekend en op feestdagen is er steeds een huisarts van de wachtkring Malle-Zoersel van wacht. Ook tijdens de week voorzien huisartsen dat zijzelf of ten minste een collega, bereikbaar is voor dringende zaken. Toch wenden patiënten zich vaak meteen tot de spoeddienst in het ziekenhuis, waar men vaak lang moeten wachten voor een probleem dat in meer dan de helft van de gevallen door de huisarts kan worden opgelost. Indien u ziek wordt wendt u zich dus best tot de huisarts van wacht. Hetzelfde geldt voor ongevallen, zowel in privé- als in beroepssfeer, zoals bijvoorbeeld verzwikkingen, kneuzingen, snijwonden enz. De huisarts zal nakijken of een doorverwijzing naar de dienst spoedgevallen nodig is. Echter, in de meeste gevallen kan uw huisarts zelf het probleem oplossen. Zo vermijdt u onnodige kosten en onderzoeken.

Statuut Chronische Aandoening

Patiënten die lijden aan een chronische aandoening en daardoor veel medische kosten hebben, kunnen een speciaal statuut krijgen waardoor zij een aantal voordelen genieten. Enerzijds bestaan deze voordelen uit een vermindering van de maximumfactuur met 100EUR. Deze maximumfactuur is het jaarlijkse maximale bedrag dat u zelf als patiënt aan remgelden betaalt waarna het ziekenfonds de verdere medische kosten van dat jaar voor zijn rekening neemt. Anderzijds kunt u aan uw arts of tandarts vragen om de Regeling Derdebetaler toe te passen. I.t.t. het OMNIO-statuut of de Verhoogde Tegemoetkoming is de arts niet verplicht deze RDB toe te passen. Volgende patiënten komen in aanmerking:

Deze patiënten krijgen automatisch dit statuut toegewezen voor een periode van twee jaar en moeten dus zelf niets ondernemen. Zij krijgen een brief thuisgestuurd met de kennisgeving van dit statuut. Het ziekenfonds kijkt na of dit statuut na afloop kan verlengd worden voor een nieuwe periode van twee jaar. Een uitzondering is er voor patiënten met zeldzame ziekten. Zij moeten zelf initiatief nemen en een aanvraag indienen bij het ziekenfonds maar krijgen het statuut wel toegewezen voor een langere periode.

Toeslag tijdens de avondraadpleging

Voor een raadpleging bij de huisarts tussen 18 en 21 u betaalt u 4EUR meer dan voor een raadpleging tijdens de dag. Dit verhoogde avondtarief is een extra vergoeding voor uw arts, omdat die zich inzet om tijdens de avonduren voor u beschikbaar te zijn. Indien u een Globaal Medisch Dossier heeft bij de huisarts, betaalt het ziekenfonds de avondtoeslag volledig aan u terug. Voor raadplegingen na 21u geldt het nachttarief.

Verhoogde Tegemoetkoming

Sommige patiënten krijgen dezelfde voordelen als bij een OMNIO-statuut, zonder rekening te houden met het gezinsinkomen. Dit geldt voor volgende patiënten voor zover hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt:

Wratjes bevriezen

Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als ze last bezorgen. Sommige mensen vinden wratten erg lelijk en laten ze daarom weghalen. Als u twijfelt of een huidletseltje een wrat is, maak dan een afspraak met uw huisarts.
Bevriezen van wratten gebeurt met vloeibaar stikstof (N2). Dit is een zeer koude vluchtige stof (-196°C), die slechts kortstondig bewaard kan worden in een speciale thermos. De bevoorrading van vloeibare stikstof gebeurt op voorafbepaalde tijdstippen. Om die redenen hebben sommige huisartsen een speciaal wrattenspreekuur of behandelen zij wratten enkel op afspraak. Informeer hierover bij uw huisarts.
Tijdens de behandeling wordt een wattenstaafje in de vloeibare stikstof gedompeld en vervolgens op de wrat gedrukt. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er kan een blaar ontstaan die binnen een week verdwijnt. Bevriezing geeft dezelfde pijn als een brandwondje. Kinderen moet u daarop voorbereiden. De behandeling met stikstof helpt echter niet voor elke wrat en moet meestal enkele malen herhaald worden.

Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het principe berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt over een periode van 4 jaar.
Momenteel is er een zorgtraject voorzien voor patiënten die zich in een gevorderde fase van chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2 bevinden. Om in aanmerking te komen voor een zorgtraject moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, welk u best bespreekt met uw arts.U kan een zorgtraject aangaan indien u diabetes type 2 hebt en indien

U kan een zorgtraject aangaan indien u chronische nierinsufficiëntie hebt

Bovendien moet u uw globaal medisch dossier laten beheren door uw huisarts, ten minste 2 maal per jaar uw huisarts raadplegen en ten minste 1 maal per jaar door uw specialist gezien worden.
Het contract is een geschreven verbintenis voor 4 jaar die moet ondertekend worden door 3 personen, namelijk uzelf, uw huisarts en uw specialist (diabetoloog, endocrinoloog, nefroloog). Uw huisarts zal een kopie van het getekende contract opsturen naar uw ziekenfonds. Op de datum dat het ziekenfonds de kopie ontvangt, begint het zorgtraject te lopen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat u en uw artsen weten wanneer het contract start. U bent volledig vrij om te bepalen of en wanneer u een zorgtrajectcontract afsluit. Spreek erover met uw huisarts of specialist.
Het zorgtraject biedt u als patiënt verschillende voordelen. De belangrijkste zijn:

Voor verdere uitleg verwijzen we u graag naar www.zorgtraject.be.